Loading...

Klauzula RODO

Klauzula Informacyjna RODO
do REGULMINU SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE
NA UCZESTNICZENIE W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PROM KSK

 


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR - Administratorem danych osobowych Modułu sprzedaży biletów on-line, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane te dane jest Prom Kultury Saska Kępa w Warszawie, adres: ul. Brukselska 23, 03-973 Warszawa.
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora za pośrednictwem adresu e-mail: bilety@promkultury.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Prom Kultury Saska Kępa w Warszawie, ul. Brukselska 23, 03-973 Warszawa.
 3. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH –Administrator przetwarza dane osób, które wypełniły Formularz Zamówienia zawarty w Module sprzedaży biletów on-line. Jeśli bilet został przesłany do osoby, która go nie zamawiała za pośrednictwem Modułu, to jej dane zostały podane przez osobę wypełniającą Formularz Zamówienia. Dane osobowe pozyskane przez wypełnienie ww. Formularza obejmują następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres e-mail. Opcjonalne – numer telefonu oraz wersję językową Modułu. Natomiast w celu uzyskania faktury VAT także: adres oraz NIP.
 4. CELE PRZETWARZANIA – dane osobowe Zamawiających bilety na uczestniczenie w Wydarzeniach organizowanych w PROM KSK za pomocą Modułu sprzedaży biletów on-line , przetwarzane będą w celu:
  a. świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez zawieranie z Zamawiającym umów sprzedaży biletów zamówionych przez Zamawiającego przy pomocy Modułu oraz wykonanie tych umów, jak również po zarejestrowaniu konta w celu składania kolejnych zamówień poprzez korzystanie z Modułu do sprzedaży biletów na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  -zwrotu biletów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  b. spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć:
  - prowadzenie działań marketingowych w formie newslettera - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  - odpowiedzi na przesłane przez Zamawiających pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie,
  - ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z funkcjonowaniem Modułu oraz usługami świadczonymi za jego pośrednictwem.
 5. CZAS PRZETWARZANIA – dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
  a. trwania umowy sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Administratorem, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń;
  b. w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, do czasu wniesienia przez Zamawiającego uzasadnionego sprzeciwu, z zastrzeżeniem kolejnego punktu;
  c. w odniesieniu do działań marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
  d. do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.
 6. ODBIORCY DANYCH – dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  a. organom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa;
  b. podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, m.in. firmom transportowym, dostawcom usług IT, podmiotom audytującym jego działalność, podmiotom odpowiedzialnym za płatności elektronicznej (PayU SA ).
 7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE - w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, Zamawiający korzystający z serwisu, posiadają następujące uprawnienia:
  a. dostępu do swoich danych osobowych;
  b. sprostowania swoich danych osobowych;
  c. usunięcia swoich danych osobowych;
  d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  e. przenoszenia swoich danych osobowych;
  f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  h. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
  Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://lexlege.pl/ochr-danych/art-23/
 8. DOBROWOLNOSĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH - Podanie danych osobowych przez Zamawiających jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi (dot. danych wskazanych w Formularzu Zamówienia jako niezbędne) albo może utrudnić (dot. adresu e-mail, numeru telefonu) świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną a tym samym dokonywanie zakupu przez Zamawiającego biletów on-line.
 9. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH – dane osobowe Zamawiających bilety on-line za pośrednictwem Modułu nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE, W TYM PROFILOWANIE – Administrator nie będzie prowadził działań polegających na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych Zamawiających, które to działania mogłyby wywoływać skutki prawne wobec Zamawiających, lub w inny istotny sposób na nich wpływać.